ไอเอเอ โลจิสติกส์

บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด เกิดจากกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่มีแนวคิดในทางเดียวกันเกี่ยวกับการให้บริการขนส่ง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแบบครบวงจร เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของมาตรฐานในการขนส่งสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนดและมาตรฐานรถขนส่งสินค้า ให้มีควาปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล.

บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัดเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการนำเสนอบริการขนส่งแบบครบวงจร การส่งต่อสินค้า บริการการจัดส่งแบบกำหนดเอง และการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงการเป็นผู้จัดหาโซลูชั่นโลจิสติกส์ระบบเดียวในไทย ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 3 ปี ไอเอเอ โลจิสติกส์ ได้สำรวจแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสร้างมาตรฐานในด้านคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง.